1. Mida tähendavad käesolevad andmekaitsetingimused?

Käesolevad andmekaitsetingimused (edaspidi – Andmekaitsetingimused) määratlevad tingimusi, millest on kohustatud kinni pidama kõik veebilehe www.biotheka.ee (edaspidi – Veebileht) külastajad (edaspidi – Külastajad).

Loetakse, et Külastaja on tutvunud ja väljendanud enda nõusolekut Andmekaitsetingimustest kinni pidada siis, kui ta on külastanud Veebilehte, liitunud sellega ja (või) soetab endale Veebilehel müüdava toote. Külastaja, kes ei ole nõus mõne Andmekaitsetingimuste sättega, kaotab õiguse külastada Veebilehte, liituda sellega ja kasutada kõiki ja (või) mõnda Veebilehel osutatavatest teenustest.

2. Millist informatsiooni me kogume?

Pakkudes Teile Veebilehel teenuseid, võib Teenuse osutaja koguda, talletada ja kasutada järgnevalt kirjeldatud isikuandmeid:

informatsioon, mida palub esitada Bioteek OÜ, registrikood: 16095928, aadress: Kadaka tee 4, 10621 Tallinn, Eesti (edaspidi – Teenuse osutaja), registreerudes ja (või) ostes Veebilehelt, kaasa arvatud nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number jm tellimuse esitamiseks ja kauba kättetoimetamiseks vajalikud andmed;

 • informatsioon Teie arvuti, Teie külastuste ning ostude kohta Veebilehel, kaasaarvatud Teie IP-aadress, Veebilehega liitumise aeg ja kuupäev;
 • igasugune muu informatsioon, mida Te võite meile esitada igal ajal, kasutades meie Veebilehte, osutatavaid teenuseid või suheldes meiega.

3. „Küpsised“

Küpsised sisaldavad infot, mille veebiserver saadab veebilehitsejale ning mille veebilehitseja salvestab. Käesoleva Veebilehe kasutuse analüüsiks kasutame me „Google Analyticsit“ ja teisi samalaadseid vahendeid. Need vahendid genereerivad statistilist ja muud informatsiooni Veebilehe kasutamise kohta küpsiste abil, mis on salvestatavad külastajate arvutitesse. Veebilehe külastuste kohta kogutud informatsioon on kasutatav aruannete loomiseks Veebikasutuse kohta. Seda informatsiooni säilitab Google või muu teenuseosutaja. Küpsiseid kasutame ka Teie, kui varasema Veebilehe külastaja äratundmiseks.

Rohkem informatsiooni Veebilehel kasutatavate küpsiste kohta leiate www.aki.ee/et/kupsised

Enamik veebilehitsejaist võimaldavad tagasi lükata kõiki küpsiseid, mõningad veebilehitsejad võimaldavad tagasi lükata vaid kolmandate isikute küpsiseid. Sõltuvalt Teie veebilehitsejast saate seega lükata tagasi osa või kõik küpsised, kuid juhime tähelepanu, et kõigi küpsiste blokeerimine mõjutab negatiivselt käesoleva Veebilehe kasutamist ja ilma küpsisteta ei saa Te kasutada kõiki Veebilehe võimalusi.

Kui Te ei nõustu küpsiste kasutamisega ja (või) soovite enda nõusolekut tühistada, palume, et informeeriksite meid sellest e-posti teel info@biotheka.ee

4. Teie isikuandmete kasutamine

Meie poolt kogutavad isikuandmed on kasutatavad eranditult käesolevas Andmekaitsetingimustes äranäidatud eesmärkidel.

Teie isikuandmeid võime me kasutada:

 • selleks, et võimaldada Teil kasutada meie Veebilehte ja osutatavaid teenuseid;
 • Teiega lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks;
 • käesoleval veebilehel soetatud kauba tarnimise ja kohaletoimetamise eesmärkidel;
 • arvete väljastamise ja Teile saatmise eesmärkidel;
 • Teie poolt teostatavate maksete kogumiseks;
 • Teile teadete saatmiseks, kirjavahetuseks Teiega;
 • Teile eelnevate ostukorvide info kuvamiseks
 • meie uudiste ja muude meie poolt osutatavate teenustega seotud informatsiooni, mis meie arvates on Teile vajalik, saatmiseks e-posti või muul teel (Te võite igal ajal loobuda selliste uudiste ja informatsiooni saamisest, teavitades meid e-posti teel või klikkides interaktiivsele viitele saadud teate all, kui soovite tulevikus mitte saada turundusteateid).

Teie isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seda nõuavad kogutud andmete eesmärgid. Kui isikuandmed muutuvad ebavajalikeks või lõpeb määratud tähtaeg, kuuluvad need hävitatamisele.

Otseturundus

Ettevõte võib Teile saata elektrooniliste sidevahendite teel (e-post või muul viisil) toodetega seotud informatsiooni, mis sarnanevad nende toodetega, mida olete Veebilehelt ostnud ja edastada Teie andmeid neile andmesaajatele, kes kasutavad Teie poolt Veebilehe haldajale edastatud isikuandmeid otsestel Veebilehega seonduvatel turunduslikel eesmärkidel. Nende andmesaajate nimekiri võib muutuda, kuid eesmärgid jäävad samaks; kui soovite saada andmesaajate nimekirja, informeerige meid sellest e-posti teel info@biotheka.ee

Kui Te ei soovi otseturunduspakkumisi saada, võite meid keeldumisest informeerida e-posti teel info@biotheka.ee või klikkida vastavale viitele igas Teile saadetavas otsepostitusteates.

5. Andmete avaldamine

Teenuse osutaja võib avaldada Teie kohta käivat informatsiooni oma töötajatele, juhtidele, vahendajatele, tarnijatele ja alltöövõtjatele, kui see on põhjendatult vajalik Teie poolt Veebilehelt ostetud kaupade kättetoimetamiseks, Teile varasema ostuajaloo kuvamiseks või muudel eesmärkidel, mis on toodud käesolevates Andmekaitsetingimustes.

Peale selle võime avaldada Teie kohta olevat informatsiooni:

 • kui oleme kohustatud seda tegema seadusest tulenevalt;
 • enda õiguste või huvide kaitsmisel.

Isikuandmeid ei esitata kolmandatele isikutele Andmekaitsetingimustest sätestamata eesmärkidel.

6. Teie isikuandmete turvalisus

Teie isikuandmeid töödeldakse Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest ja teistest õigusaktidega ettenähtud nõuetest kinni pidades. Töödeldes Teie isikuandmeid, rakendame me tehnilisi turvameetmeid, mis kindlustavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise, samuti igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.

On teada, et isikuandmete edastamine interneti teel on ebaturvaline ja me ei saa garanteerida ohutut andmete edastamist internetivõrkude teel.

7. Teie nõusolek ja õigused

Registreerudes Veebilehe kasutajaks või kasutades muul viisil Veebilehel osutatavaid teenuseid, sh ostes kaupa, kinnitate Te, et olete tutvunud käesolevaid Andmekaitsetingimusi ja nõustute sellega ning ühtlasi annate meile õiguse koguda, talletada, süstematiseerida, kasutada ja töödelda käesolevas Andmekaitsetingimustes ettenähtud eesmärkidel kõiki siin äranäidatud ja Teie poolt Veebilehe kasutamisel meile edastatavaid isikuandmeid.

Võite esitada kirjaliku taotluse (posti või e-posti teel), kui soovite informatsiooni, millistest allikatest ja millised Teie isikuandmed on Teenuse osutaja poolt kogutud, millistel eesmärkidel neid töödeldakse, millistele andmesaajatele edastatakse. Sellistele taotlustele vastame me õigusaktides ettenähtud korras ja tähtaegadeks ja püüame esitada Teile informatsiooni võimalikult kiiresti, kuid üldjuhul 30 päeva jooksul Teie taotluse saamist.

Teie taotlusel esitatakse sellised andmed kirjalikult äranäidatud aadressile või e-posti aadressile. Informatsioon selle kohta, millistest allikatest ja millised Teie isikuandmed on kogutud, mis eesmärgil neid töödeldakse ja millistele andmesaajatele on need esitatud viimase aasta jooksul, esitatakse üks kord kalendriaasta jooksul tasuta. Kui meil peaks taotluse saamisel tekkima kahtlusi seoses taotluse esitaja isikusamasusega, on meil õigus paluda pöörduva isiku isikut tõendavat dokumenti või selle koopiat.

Samuti on Teil õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, nõuda enda andmete töötlemistegevuste (välja arvatud säilitamine) peatamist, kui andmeid töödeldakse käesolevatest Andmekaitsetingimuste tingimustest kinni pidamata, esitades meile kirjaliku taotluse (posti või e-posti teel). Teie kirjaliku taotluse alusel võidakse eemaldada kogu Teie isiklik informatsioon, sh ostuajalugu. Kui meil peaks taotluse saamisel tekkima kahtlusi seoses taotluse esitaja isikusamasusega, on meil õigus paluda pöörduvalt isikult isikut tõendavat dokumenti või selle koopiat.

8. Vastutus

Liitudes meie Veebilehega olete Te vastutav enda salasõna ja kasutajaandmete konfidentsiaalsuse ja igasuguse tegevuse eest (andmete edastamine tellimuste esitamisel jms) meie Veebilehel. Kui meie Veebilehel osutatavaid teenuseid kasutab kolmas isik Teie liitumisandmeid kasutades, loeme, et andmeid edastate ja kasutate Teie. Kui olete kaotanud enda liitumisandmed, olete kohustatud viivitamatult meid informeerima posti, telefoni või e-posti teel.

Olete vastutav selle eest, et meile edastatud andmed oleksid täpsed, õiged ja põhjalikud. Kui Teie poolt varem edastatud (kontakt)andmed muutuvad, palume sellest informeerima e-posti teel. Me ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seoses sellega, et olete esitanud ebaõiged või ebapiisavad andmed või kui Te ei ole meid informeerinud andmete muutumisest.

9. Andmekaitsetingimuste muudatused

Meil on õigus igal ajal uuendada või muuta Andmekaitsetingimusi. Sellised uuendatud või muudetud Andmekaitsetingimused jõustuvad alates selle avaldamisest Veebilehel. Selleks, et olla teadlik andmekaitsetingimuste võimalikest muudatustest peaksite Te aeg-ajalt kontrollima käesolevat lehekülge ja veenduma, et Teid rahuldab kehtiv Andmekaitsetingimuste versioon.

10. Kontaktandmed

Kui Teil tekib küsimusi, mis on seotud käesolevate Andmekaitsetingimustega, palume võtta meiega ühendust allpool äratoodud aadressil:

Bioteek OÜ

Registrikood: 16095928
Aadress: Kadaka tee 4, 10621 Tallinn, Eesti
e-post.: info@biotheka.ee

Kontakttelefon: +372 50 42 933

Viimane Andmekaitsetingimuste uuendus on tehtud 23.04.2021.